دانلود آموزش اصول و مبانی برندینگ

دانلود آموزش اصول و مبانی برندینگ دوره دانلود آموزش اصول و مبانی برندینگ توضیح می دهد که: _ چگونه یک برند را تعریف کرده و برایش موقعیت یابی کنید. _ همچنین نحوه ی ارتباط  موثرداخلی این برند مطابق با کارکنان و ارتباط موثر خارجی بواسطه ی رسانه های اجتماعی، روابط عمومی،...
35,000 تومان